Υπηρεσίες

Τα Δικηγορικά Γραφεία Σ. Γιαννακάκης – Α. Καλογεροπούλου έχουν ελληνική και διεθνή εμπειρία.

Οι βασικοί τομείς ενασχόλησης περιλαμβάνουν:

 • Τις συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) και πάσης φύσεως δικαστική διένεξη από τo franchise
 • Το διεθνές εμπόριο και το διεθνές δίκαιο επιχειρήσεων
 • Τη διαπραγμάτευση διεθνών και εγχώριων συμβολαίων
 • Τον τραπεζικό χώρο
 • Τα θέματα ανταγωνισμού
 • Το χώρο της διοίκησης και της ναυτιλίας
 • Το χώρο των εμπορικών συμβάσεων
 • Την ίδρυση Ελληνικών και Αλλοδαπών Εταιριών
 • Τις αγοραπωλησίες και νηολογήσεις πλοίων
 • Τις μεσιτείες, μισθώσεις και αγοραπωλησίες ακινήτων
 • Την επίτευξη κοινής εμπορικής πορείας εταιρειών (joint ventures)
 • Το δίκαιο σημάτων και πνευματικής ιδιοκτησίας
 • Το ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Την είσπραξη απαιτήσεων
 • Τα φορολογικά θέματα και συγχωνεύσεις